Algemene voorwaarden interieur2B 

 

1: Definities 

De volgende definities worden toegepast: 

1.1 Advies: het uiteindelijke resultaat van de werkzaamheden van de interieurontwerper. 

1.2 Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 

1.3 Documenten: alle vormen van informatiedragers, waaronder digitaal en/of afgedrukt, verstrekt door de opdrachtgever dan wel de interieurontwerper.  

1.4 Interieurontwerper: de (rechts)persoon die de opdracht accepteert en in opdracht van de opdrachtgever alle werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, -styling en –advies. 

1.5 Object: het uit te voeren product van stoffelijke aard, welke wordt uitgevoerd in het kader van het project. 

1.6 Opdrachtgever(s): de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de interieurontwerper heeft verleend. 

1.7 Project: alle activiteiten die gericht zijn op het tot stand brengen van datgene wat in de overeenkomst is vastgelegd en wat de opdrachtgever voor ogen heeft. 

1.8 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken et cetera, in de zin van de Auteurswet. 

 

2:Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en onderhandelingen over een opdracht, alsmede op de opdracht welke overeengekomen is tussen opdrachtgever en interieurontwerper. 

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden van toepassing. In geval van nietig verklaarde bepaling(en), zullen de opdrachtgever en interieurontwerper in overleg treden om deze te vervangen door nieuwe bepalingen. De nieuwe bepalingen zullen zoveel mogelijk overeenkomen met de nietig of vernietigde bepalingen van de algemene voorwaarden. 

2.3 Indien er onduidelijkheid bestaat over één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg “naar de geest” van deze bepalingen. 

2.4 In het geval van een ontstane situatie welke niet in deze voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie beoordeeld worden “naar de geest” van deze algemene voorwaarden. 

2.5 De voorwaarden van de opdrachtgever worden nadrukkelijk uitgesloten. 

2.6 Er kan slechts van deze algemene voorwaarden afgeweken worden indien dit schriftelijk overeengekomen is tussen de opdrachtgever en interieurontwerper. 

2.7 Ook al verlangt de interieurontwerper niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden, toch behoudt de interieurontwerper het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van de voorwaarden te verlangen. 

 

3: De aanbieding 

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van de interieurontwerper zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor de aanvaarding. Wanneer dit het geval is vervalt de aanbieding na deze termijn. 

3.2 De interieurontwerper kan niet aan haar aanbieding gehouden worden, indien die aanbieding, of een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of typefout/misspelling bevat. 

3.3 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffing van overheidswege, tenzij anders vermeld. 

3.4 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en verblijfskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. 

 

4: De opdracht 

4.1 De opdracht beschrijft datgene dat de opdrachtgever en de interieurontwerper overeengekomen zijn. 

4.2 Voordat de opdracht definitief wordt, dienen de volgende zaken besproken te worden door de opdrachtgever en de interieurontwerper (voor zover van toepassing): 

      a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden; 

      b. het programma van eisen, en wanneer deze verstrekt zullen worden; 
      c. het verwachte tijdschema waarin de interieurontwerper de werkzaamheden zal 
          verrichten; 

      d. het betalingsschema; 

      e. een schatting van het honorarium en (eventuele) bijkomende kosten, excl. btw; 

      f.  de manier waarop er overleg tussen de opdrachtgever en interieurontwerper   
           plaats zal vinden de frequentie hiervan; 
      g. de wijze waarop er wordt omgegaan met onderwerpen welke niet besproken   
           en/of vastgesteld zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst, of welke nog
           niet vast te stellen waren (hieronder valt onder andere meer-/minderwerk). 

4.3 De opdracht wordt definitief door middel van een schriftelijke (ondertekende) bevestiging van de opdrachtgever. 

4.4 Het staat de opdrachtgever en interieurontwerper vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht met andere middelen te bewijzen. 

4. 5 De opdracht geldt voor onbepaalde tijd, tenzij duidelijk wordt uit de opdracht of hieruit voortvloeit, dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

4. 6 De interieurontwerper bepaalt door wie, en op welke manier de opdracht wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten. 

4.7 Een eventuele opdracht aan derden, ten behoeven van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurontwerper als gemachtigde aanwijzen om de opdracht namens hem/haar te verstrekken. Het inschakelen van derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

4.8 Indien voor een goede realisatie van het project blijkt dat het aanstellen van een andere 

(derden-)adviseurs noodzakelijk is, dan wordt daartoe pas overgegaan na overleg met de interieurontwerper. 

4.9 Wanneer de interieurontwerper of door de interieurontwerper ingeschakelde derden, werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever verrichten, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit is ook van toepassing wanneer de opdrachtgever de locatie heeft aangewezen waar de werkzaamheden verricht worden. 

4.10 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de opdracht aan te passen, dan zullen de opdrachtgever en de interieurontwerper met elkaar in overleg treden waarbij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht worden genomen. 

4.11 Een aanpassing van de opdracht is in ieder geval van toepassing indien: 

         - er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen; 

         - er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma 

           van eisen; 

         - er door de opdrachtgever wijzingen of varianten verlangd worden van      
           werkzaamheden die reeds goedgekeurd zijn; 

         - extra werkzaamheden noodzakelijk blijken tijdens de uitvoering van de opdracht. 

4.12 Wanneer een overleg zoals bedoeld in 4.10 leidt tot een aanpassing van een opdracht, dan zullen de opdrachtgever en interieurontwerper handelen volgens de artikelen 4.1 tot en met 4.3. 

4.13 Indien de opdrachtgever de opdracht wil onderbreken, dan is hij verplicht om dit schriftelijk mee te delen aan de interieurontwerper onder vermelding van de gronden. De gevolgen hiervan worden vervolgens in een overleg door beide partijen besproken. Indien de interieurontwerper hierdoor schade lijdt, dan is de opdrachtgever verplicht deze schade te vergoeden; eventuele reeds gemaakte uren dienen vergoed te worden. De interieurontwerper is verplicht om de schade zoveel mogelijk te beperken. 

 

5: Verplichtingen van de interieurontwerper. 

5.1 Door aanvaarding van de opdracht neem de interieurontwerper een inspanningsverbintenis 

op zich. De interieurontwerper zal de opdracht zorgvuldig en goed uitvoeren, de opdrachtgever terzijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren. 

5.2 De interieurontwerper is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover de interieurontwerper weet, kan weten of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. 

5.3 Voor zover noodzakelijke houdt de interieurontwerper de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. 

5.4 Bij het uitvoeren van de opdracht houdt de interieurontwerper rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels. 

5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn(en) zijn geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen. 

5.6 De interieurontwerper informeert de opdrachtgever over welke persoon of personen bevoegd zijn om de interieurontwerper te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren indien dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht. 

 

6: Verplichtingen van de opdrachtgever. 

6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de interieurontwerper vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet, kan weten of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. 

6.2 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht op tijd aan de interieurontwerper te verstrekken. Hij draagt zorg voor de juistheid van de informatie. Indien hier niet of niet tijdig aan voldaan wordt is de interieurontwerper gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortkomende kosten in rekening te brengen. 

6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die door de interieurontwerper gemaakt worden tijdig beoordelen en controleren op juistheid. 

6.4 De opdrachtgever is verplicht de interieurontwerper te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest. 

6.5 De opdrachtgever brengt de interieurontwerper zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen 

na ontvangst van de adviezen op de hoogte van een tekortkoming. 

6.6 De opdrachtgever verricht de aan de interieurontwerper verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen. 

6.7 De opdrachtgever vrijwaart de interieurontwerper of door de interieurontwerper ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voorvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht de interieurontwerper toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever de interieurontwerper zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is de interieurontwerper gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die de interieurontwerper hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

6.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurontwerper gegeven advies. 

 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 De interieurontwerper is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever direct lijdt als: 

      a. er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, en; 

      b. de opdrachtgever de interieurontwerper schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld; en 

      c. de interieurontwerper de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld. 

7.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk waarvoor de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. 

7.3 Indien de opdrachtgever van mening is dat de interieurontwerper tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de mogelijkheid om de tekortkoming(en) op eigen kosten te herstellen/op te heffen. 

7.4 Indien de interieurontwerper volgens artikel 7.1 aansprakelijk is, dient de direct schade die de opdrachtgever geleden heeft te worden vergoed. 

7.5 De door de interieurontwerper te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief btw. Indien de interieurontwerper een aansprakelijkheidsverzekering heeft waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 

7.6 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, wanneer de opdrachtgever niet met gepaste spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen verklaard bij de interieurontwerper protesteert. 

7.7 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaar nadat schriftelijk ter zake van een toerekenbare tekortkoming is geprotesteerd. 

7.8 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk wanneer deze wordt ingesteld later dan vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding. 

7.9 Elke aansprakelijkheid van de interieurontwerper vervalt na vijf jaar gerekend vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding. 

7.10 Wanneer de opdrachtgever een consument betreft gelden dezelfde bepalingen over aansprakelijkheid, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt. 

 

8. Opzegging van de opdracht en de gevolgen. 

8.1 Zowel de opdrachtgever als de interieurontwerper hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van: 

      - onderbreking of vertraging van de opdracht; 

      - toerekenbare tekortkomingen van de opdrachtgever of de interieurontwerper; 

      - overmacht; 

      - financieel onvermogen; 

      - wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm; 

      - overlijden; 

      - arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon. 

8.2 Indien de onderbreking of vertraging van de opdracht zo lang duurt of dusdanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben zowel de opdrachtgever als de interieurontwerper het recht om op deze grond de opdracht op te zeggen. 

8.3 Van een toerekenbare tekortkoming is sprake wanneer de opdrachtgever of interieurontwerper die tekortkoming volgens de normale regels van oplettendheid had kunnen voorkomen en/of behoren te vermijden. Bij de interieurontwerper is er tevens sprake van een toerekenbare tekortkoming wanneer deze voorkomen had kunnen worden indien de interieurontwerper over de vereiste vakkennis en middelen had beschikt. Handelt de opdrachtgever of interieurontwerper laakbaar, dan heeft dit dezelfde gevolgen als een toerekenbare tekortkoming. De wederpartij van de partij aan wiens kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, heeft het recht om op deze grond de opdracht op te zeggen. Indien er schade is ontstaan door laakbaar handelen of een toerekenbare tekortkoming, dan kan de schadelijdende partij een schadevergoeding eisen op grond van de bepalingen in hoofdstuk 7. 

8.4 Er is sprake van overmacht als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij te wijten zijn, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is er sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer gelden opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd om de opdracht op te zeggen. 

8.5 Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of interieurontwerper surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd, of wanneer deze in staat van faillissement is gesteld. Indien er sprake is van financieel onvermogen of wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Wanneer de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid niet binnen een bepaalde termijn afgegeven, dan heeft de andere partij het recht om de opdracht op deze grond op te zeggen. 

8.6 Van wijziging van een rechts-of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Wanneer zo’n situatie zich voordoet en de wederpartij ontleent een redelijk belang aan die omstandigheid, dan is de wederpartij bevoegd om de opdracht op die grond op te zeggen. 

8.7 Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht om de opdracht op te zeggen. 

8.8 Indien de opdracht is toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegdheid om de opdracht op te zeggen. 

8.9 De opdracht dient schriftelijke opgezegd te worden, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat de interieurontwerper het bericht daarover heeft ontvangen. 

Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden. 

8.10 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever de interieurontwerper te betalen: 

      - het honorarium en de bijkomende kosten naar  de stand van de werkzaamheden op het          moment van opzegging en 

      - alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de 
        ontwerper ten tijde van de opzegging als is aangegaan met het oog op de verdere          
        vervulling van de opdracht. 

8.11 Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de  opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht. 

8.12 Indien de opdracht zonder grond is opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van de interieurontwerper slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de interieurontwerper. 

8.13 Het is de interieurontwerper toegestaan om voorwaarden te verbinden aan zijn toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgende zijn bedoelingen wordt gebruikt. 

8.14 Wanneer er al een begin gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van de interieurontwerper gebruiken. Het bepaalde in 8.13 blijft van toepassing. 

8.15 Het gestelde in de artikelen 8.1, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als de interieurontwerper heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever. 

8.16 Indien de opdracht wordt opgezegd door de interieurontwerper op een grond die bij de ontwerper ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is te betalen aan de ontwerper. Het bovenstaande is niet van toepassing in geval van opzegging op grond van overmacht of overlijden. 

8.17 Indien de interieurontwerper de opdracht zonder grond of op een grond die bij de ontwerper ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van de interieurontwerper  gebruiken of laten gebruiken, tenzij redelijke belangen van de interieurontwerper zich daartegen verzetten. Een vergoeding van het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd. 

8.18 Het gestelde in artikel 8.16 en 8.17 is ook van toepassing wanneer de opdrachtgever heeft opgezegd op een grond gelegen bij de interieurontwerper. 

8.19 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan vermeld in hoofdstuk 8 van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen in hoofdstuk 8 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding. 

 

9. Eigendoms- en auteursrecht van de interieurontwerper. 

9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan de interieurontwerper. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen de interieurontwerper daartoe bevoegd. 

9.2 De interieurontwerper heeft het uitsluitend recht om tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn/haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn/haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of welke bedoeld zijn in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving. 

9.3 Nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichten tegenover de interieurontwerper heeft voldaan, worden alle documenten die door de interieurontwerper gemaakt zijn in het kader van de opdracht, eigendom van de opdrachtgever. De documenten mogen gebruikt worden met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom. 

9.4 Ook nadat de interieurontwerper zijn toestemming heeft gegeven voor verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten: 

      a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar 

          naam; 

      b. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk; 

      c. zicht te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het       
          werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de goede naam van de maker of            zijn/haar waarde in deze hoedanigheid. 

9.5 De interieurontwerper heeft het alleenrecht foto’s te maken van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object, en om deze te vermenigvuldigen. Wel dient de interieurontwerper toestemming te hebben van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen. 

9.6 De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van de interieurontwerper uit te voeren. Hiervan kan enkel worden afgeweken na overleg met de interieurontwerper. De interieurontwerper wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen. 

9.7 De interieurontwerper mag zijn/haar advies herhalen na overleg met een eerdere opdrachtgever zolang de belangen van de eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten. 

9.8 Alleen met schriftelijke toestemming van de interieurontwerper mag de opdrachtgever het advies van de interieurontwerper opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht. 

 

10. Financiële bepalingen. 

10.1 Het honorarium is de vergoeding die de interieurontwerper toekomt voor de geleverde diensten en/of werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting. 

10.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfskosten, administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.
          - interieur2B rekent €0,25 per gereden kilometer vanaf de woonplaats van de interieur-
         ontwerper. 

          - binnen de woonplaats van de interieurontwerper worden er geen reiskosten in    
         rekening gebracht. 

 10.3 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van de interieurontwerper en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door de interieurontwerper bestede tijd tegen een van te voren afgesproken tarief, een vast bedrag of een andere maatstaf die is overeengekomen tussen beide partijen. 

10.4 Naast het honorarium is de opdrachtgever tevens de bijkomende kosten van de interieurontwerper verschuldigd die gemaakt worden bij de vervulling van de opdracht. Tenzij de partijen anders overeengekomen zijn, dient de opdrachtgever deze kosten afzonderlijk te vergoeden. 

10.5 Indien de interieurontwerper met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is de interieurontwerper te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs, wanneer die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

10.6 Voor wijzingen die de interieurontwerper moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepalingen 4.10 of 4.12, die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van de interieurontwerper, leiden in overleg tot herziening van de kosten. 

10.7 Indien de opdracht wordt vertraagd of onderbroken zonder dat dit te wijten is aan de interieurontwerper, dan is de opdrachtgever verplicht de interieurontwerper het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk. 

10.8 De interieurontwerper factureert het honorarium en de bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema. Of, wanneer deze ontbreekt, in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. 

10.9 De interieurontwerper heeft het recht om de eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd. 

10.10 De factuur van de interieurontwerper is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken. 

10.11 Tenzij anders overeengekomen, betaald de opdrachtgever de factuur binnen 14 dagen na verzending van de factuur. 

10.12 Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan de interieurontwerper, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. De interieurontwerper heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken. 

10.13 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is de interieurontwerper gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. 

10.14 Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan de interieurontwerper verschuldigd is uit hoofde van de aan de interieurontwerper verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden, is de boekhouding/administratie van de interieurontwerper bepalend. Behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever. 

10.15 Alle door de interieurontwerper gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. 

 

11. Toepasselijk recht en geschillen. 

11.1 Op de opdracht tussen de opdrachtgever en de interieurontwerper is het Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Verschil van mening tussen de opdrachtgever en de interieurontwerper wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via een mediator opgelost. Indien dit niet tot een oplossing leidt worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.